มาตรฐานการบัญชี : สินค้าคงเหลือ ฉบับที่ 31 เมษายน 2540 / สภาวิชาชีพบัญชี - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2549 - 7 หน้า

Y49 M08 D16




การสอบบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
การบัญชี

657 / ส228ม
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter