คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.013 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / กระทรวงศึกษาธิการ - กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538 - 203 หน้า
คณิตศาสตร์--คู่มือครู.

510 / ก ค
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter