เฮลซ์เบิร์ก, บาร์เน็ต ซี

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก่อนจะขายกิจการให้ วอร์เรน บัฟเฟตต์ / บาร์เน็ต ซี เฮลซ์เบิร์ก แปลและเรียบเรียงโดย พรชัย รัตนนนทชัยสุข - กรุงเทพฯ : วิสดอมเวิร์ค เพรส, 2548 - 301 หน้า

Y50 M02 D279749293614


การบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ

658.4 / ฮ656ส
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter