บริหารธุรกิจ - กรุงเทพฯ : พรินท์แอทมี, 2553 - 82 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม. - รายสามเดือน

ความสัมพันธ์ของการพยากรณ์อุปสงค์และการบริหารสินค้าคงคลัง [สถาพร โอภาสานนท์ หน้า 1] -- กลยุทธ์การบริหารการออกแบบสู่ความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่ [เอกจิตต์ จึงเจริญ หน้า7] -- การประมวลผลในกลุ่มเมฆ [ศรีสมรัก กินทุจันทร์ยง หน้า 14] -- การประยุกต์ COSO เพื่อวางแนวทางการตรวจสอบหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี [จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ หน้า 22] -- ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดองคฺ์กรแห่งการเรียนรู้ ต่อระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรม : กรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [กุศล ทองวัน หน้า34] -- นวัตกรรม: ความหมาย ประเภท และความสำคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการ [สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์และคนอื่นๆ หน้า 49]

Y53 M12 D15

ปีที่ 33 ฉบับที่ 128 ตุลาคม-ธันวาคม 2553

1685-3938


การบริหารธุรกิจ [วารสาร]
ธุรกิจเทคโนโลยี [วารสาร]
การบริหารสินค้าคงคลัง [วารสาร]
การบริหารการออกแบบ [วารสาร]
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter