Your search returned 308 results from 134887 records. Subscribe to this search

|
การฝึกหัดครูมณฑลกรุงเก่า พ.ศ.2448-2475:การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ระยับศรี กาญจนะวงศ์

by ระยับศรี กาญจนะวงศ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : วิทยาลัยครู, 2530Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016.3-2530-0002] (3).

วารสารวิชาการราชภัฏกรุงเก่า "1 ทศวรรษ ราชภัฏกรุงเก่า" / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฏ, 2547Other title: ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่11 ฉบับที่19 | 1 ทศวรรษ ราชภัฏกรุงเก่า.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016-2547-0003] (3).

วารสารวิชาการราชภัฏกรุงเก่า /สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เฑียนวัฒนา, 2540Other title: ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่4 ฉบับที่7/2540.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016-2540-0004] (5).

วารสารทางวิชาการ "ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่4 ฉบับที่8/2541 ปฎิรูปการศึกษา / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เฑียนวัฒนา, 2541Other title: ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่4 ฉบับที่8/2541 | ปฎิรูปการศึกษา.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016-2541-0005,0064,0155,0315] (4).

วารสารวิชาการราชภัฏกรุงเก่า "ก้าวสู่สหัสวรรษ/ศตวรรษใหม่ โลกสู่ยุคไอที" / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เฑียนวัฒนา, 2543Other title: ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่6 ฉบับที่13 | ก้าวสู่สหัสวรรษ/ศตวรรษใหม่ โลกสู่ยุคไอที.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016-2543-0006] (6).

ความหวังและอนาคตของชาติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เฑียนวัฒนา, 2542Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016.2-2542-0007,0027,0028,0048,0112,0113,0224,0225,03] (9).

วารสารวิชาการ ราชภัฏกรุงเก่า "อุทกภัย" / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย, 2550Other title: ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่14 ฉบับที่24 | อุทกภัย.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016-2550-0009,0175,0176,0177] (4).

วารสารวิชาการราชภัฏกรุงเก่า "ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ในยุคโลกาภิวัตน์" / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เฑียนวัฒนา, 2543Other title: ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่6 ฉบับที่12 | ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ในยุคโลกาภิวัตน์.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016-2543-0010,0095,0178,0260] (4).

พระพุทธเจ้าหลวงกับชาวกรุงเก่า / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เฑียนวัฒนา, 2541Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016-2541-0011,0022,0318] (3).

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2554Multimedia: หน้าปก | fulltext Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016-2554-0013] (7).

วารสารทางวิชาการราชภัฏกรุงเก่า วิกฤติเศรษฐกิจ ! 2542 / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2542Other title: ราชภัฏกรุงเก่า 2542 | วิกฤติเศรษฐกิจ ! 2542 | วารสารทางวิชาการราชภัฏกรุงเก่า 2542.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016-2542-0020,0024,0025] (3).

วารสารทางวิชาการราชภัฏกรุงเก่า ปีที่2 ฉบับที่4 ฉบับ...วัฒนธรรมพื้นบ้าน 2539 / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2539Other title: ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่2 ฉบับที่4 2539 | วัฒนธรรมพื้นบ้าน | วารสารทางวิชาการราชภัฏกรุงเก่า 2539.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016-2539-0023] (5).

วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฏ, 2540Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016.2-2540-0029,0030,0031,0046,0151] (5).

วารสารทางวิชาการราชภัฏกรุงเก่า ฉบับ...อะเมซิ่งอยุธยา 2541 / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เฑียนวัฒนา, 2541Other title: ราชภัฏกรุงเก่า 2541 | อะเมซิ่งอยุธยา | วารสารทางวิชาการราชภัฏกรุงเก่า 2541.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016-2541-0034,0355] (2).

วารสารทางวิชาการราชภัฏกรุงเก่า ฉบับพิเศษ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2547 "เศรษฐกิจของชาติมีปัญหา วิทยาศาสตร์มีคำตอบ" / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เฑียนวัฒนา, 2547Other title: ราชภัฏกรุงเก่า 2547 | สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2547 | เศรษฐกิจของชาติมีปัญหา วิทยาศาสตร์มีคำตอบ.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016.2-2547-0035,0065,0136] (3).

อุทกภัยฉบับพิเศษ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2554Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016-2554-0036,0092,0115,0333] (4).

กศ.บป.กับการพัฒนาคนทำงาน / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฏ, มปปMultimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016.11-00-0044,0072,0073,0074,0075,0076,0077] (7).

วารสารวิชาการ ราชภัฏกรุงเก่า"วิทยาศาสตร์คือความรู้ สู่ความสำเร็จ" / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เฑียนวัฒนา, 2548Other title: วารสารทางวิชาการราชภัฏกรุงเก่า ปีที่5 ฉบับที่5 | 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | วิทยาศาสตร์คือความรู้ สู่ความสำเร็จ.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016.2-2548-0049,0050,0156,0218] (4).

96 ปี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฏ, 2545Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016-2545-0051] (11).

ครูทรัพยากรน้ำของแผ่นดิน / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เฑียนวัฒนา, 2542Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: Aru-01-016-2542-0053] (5).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter