Your search returned 24 results from 134012 records. Subscribe to this search

|
สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2550 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย, 2550Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 930.1 ม246ส 2550] (1).

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2550Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 307.1 ม246ค 2550] (1).

วรรณกรรมท้องถิ่นจากสมุดข่อย : ในหอศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา / เรี่ยม ศรีทองเพชร

by เรี่ยม ศรีทองเพชร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : หอศิลปวัฒนธรรม, 2529Other title: ในหอศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา.Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 398.209593 ร841ว 2529] (1).

111 ปี บางบาล : ที่ระลึกพิธีเปิดที่ว่าการอำเภอบางบาล 9 มิถุนายน 2549

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2549Other title: ที่ระลึกพิธีเปิดที่ว่าการอำเภอบางบาล 9 มิถุนายน 2549.Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 915.9323 ห159 2549] (1).

มงคลวารกาญจนาภิเษก : เย็นศิระเพราะะระบริบาล กรณีโบราณสถาน (พ.ศ. 2489-2539) : เรื่องของ 3 วัง ในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2539Other title: เรื่องของ 3 วัง ในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา.Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 930.1 ส181บ 2539] (1).

รายงานการขุดค้นศึกษาชุมชนโบราณสมัยอยุธยาบริเวณวังหลัง (โรงงานสุราเดิม) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลุมขุดค้น S1 W26 P65 / กรมศิลปากร

by กรมศิลปากร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : กรมศิลปากร, [2533]Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 930.1 ก151ร 2533] (1).

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องผลงานและทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษายุคใหม่ / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : สถาบันฯ, 2546Other title: ผลงานและทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษายุคใหม่.Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 371.2 ส181อ 2546] (1).

เที่ยวอยุธยากินเรียบง่าย สไตล์กรุงเก่า / สัญจร ตะลอนทัวร์

by สัญจร ตะลอนทัวร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เที่ยวเมืองไทย, 2556Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 915.9323 ส551ท 2556] (1).

รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองอโยธยา ประจำปี 2556 / เทศบาลเมืองอโยธยา

by เทศบาลเมืองอโยธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : เทศบาลเมืองอโยธยา, 2556Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for reference: [Call number: สอ 0550 1/2556] (1).

รายงานประจำปีการศึกษา 2557 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. สถาบันอยุธยาศึกษา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 2557Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for reference: [Call number: ศธ 0550 1/2557] (1).

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ลำยอง ปลั่งกลาง,วันทนา เนาว์วัน

by ลำยอง ปลั่งกลาง,วันทนา เนาว์วัน | วันทนา เนาว์วัน | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. คณะวิทยาการจัดการ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2552Other title: กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 338.642 ล362ร 2556] (1).

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องผังเมืองกรุงศรีอยุธยา มรดกภูมิปัญญาไทย - มรดกโลก / สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. สถาบันอยุธยาศึกษา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2556Other title: ผังเมืองกรุงศรีอยุธยา มรดกภูมิปัญญาไทย - มรดกโลก.Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 930.1 ม246อ 2556] (3).

มรดกอยุธยา / กิตติ โล่ห์เพชรรัตน์

by กิตติ โล่ห์เพชรัตน์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ก้าวแรก, 2557Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 915.9323 ก671ม 2557] (5).

ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / นพรัตน์ โมธินา

by นพรัตน์ โมธินา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ Multimedia: หน้าปก | Click here to access online Availability: Items available for loan: [Call number: ว 658.834 น 184 ค 2556] (2). Items available for reference: [Call number: ว 658.834 น 184 ค 2556] (1).

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง / จีรยุทธ เกตุวรัตน์

by จีรยุทธ เกตุวรัตน์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: ว 352.140 จ 559 บ 2556] (2). Items available for reference: [Call number: ว 352.140 จ 559 บ 2556] (1).

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ขวัญชัย เดชพจน์

by ขวัญชัย เดชพจน์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2557Dissertation note: วิทยานิพนธ์ Multimedia: หน้าปก | Click here to access online Availability: Items available for loan: [Call number: ว 371.2 ข 262 ร 2557] (2). Items available for reference: [Call number: ว 371.2 ข 262 ร 2557] (1).

การศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา / มะลิวรรณ ทองอ่อน

by มะลิวรรณ ทองอ่อน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ Multimedia: หน้าปก | Click here to access online Availability: Items available for loan: [Call number: ว 338.4791 ม 272 ก 2556] (2). Items available for reference: [Call number: ว 338.4791 ม 272 ก 2556] (1).

บทบาทของเทศบาลพระนครศรีอยุธยาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ / มนัสวันท์ ดีนาน

by มนัสวันท์ ดีนาน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ Multimedia: หน้าปก | Click here to access online Availability: Items available for loan: [Call number: ว 305.26 ม 169 บ 2556] (2). Items available for reference: [Call number: ว 305.26 ม 169 บ 2556] (1).

การนำเสนอแนวทางการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา สำหรับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา / วันชัย มีสง่า

by วันชัย มีสง่า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ Multimedia: หน้าปก | Click here to access online Availability: Items available for loan: [Call number: ว 371.203 ว 426 ก 2556] (2). Items available for reference: [Call number: ว 371.203 ว 426 ก 2556] (1).

อุทกภัยฉบับพิเศษ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2554Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 363.34936 ม246อ 2554] (10). Items available for reference: [Call number: 363.34936 ม246อ 2554] (2).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter