Your search returned 154 results from 134447 records. Subscribe to this search

|
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน / วิชัย ดิสสระ

by วิชัย ดิสสระ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2535Availability: Items available for loan: [Call number: 375 ว ก] (11).

ประมวลบทความหลักสูตร:สาระร่วมสมัย / จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช,น้อมศรี เคท,ไพฑูรย์ สินลารัตน์ คณะบรรณาธิการ

by จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช [บรรณาธิการ] | ไพฑูรย์ สินลารัตน์ | น้อมศรี เคท.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Availability: Items available for loan: [Call number: 375 ป] (6).

การวางแผนพัฒนาหลักสูตร / สุทธรู ศรีไสย์

by สุทธนู ศรีไสย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Items available for loan: [Call number: 375 ส ก] (3).

ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน หน่วยที่ 5-15 = Research in curriculum and instruction / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Edition: พิมพครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Items available for loan: [Call number: 375.00072 ส ป] (3).

การพัฒนาหลักสูตรและการสอน / วิชัย ดิสสระ

by วิชัย ดิสสระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาร์น, 2535Availability: Items available for loan: [Call number: 375 ว ก] (4).

การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ / ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์

by ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2539]Availability: Items available for loan: [Call number: 375 จ ก] (2).

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2536 / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2538Availability: No items available

รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตร ปีการศึกษาธิการ 2538 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2539]Availability: No items available

รายงาน : ผลการประเมินการใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2535 ระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2538Availability: No items available

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2536 / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2538Availability: No items available

การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนด้านอาหารและโภชนาการ / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2537]Availability: No items available

รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมครูกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 [ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533] ระยะที่ 2 การพัฒนาชุดฝึกอบรม / คณะกรรมการวิจัยกระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ. คณะกรรมการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวิจัย, 2537Availability: No items available

รายงานวิจัย การประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ปีการศึกษา 2525 / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2539]Availability: Items available for reference: [Call number: 372.19 ก ร] (1).

เอกสารวิชาการโครงการจัดปัจจัยด้านความพร้อมของหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2532Availability: Items available for reference: [Call number: 373.19 ก อ] (1).

เอกสารวิชาการโครงการปัจจัยด้านความพร้อมของหลักสูตร ลำดับที่2 รายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยสังเคราะห์กระบวนการหลักสูตร / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2521Availability: Items available for reference: [Call number: 372.19 ก อ] (1).

เอกสารวิชาการโครงการจัดปัจจัยด้านความพร้อมของหลักสูตร ลำดับที่ 3 รายงานการวิจัยเรื่อง การวิจัยสังเคราะห์กระบวนการหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2521Availability: Items available for reference: [Call number: 372.19 ก อ] (1).

การศึกษาการนำหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ไปใช้ / สมบุญ ภู่นวล

by วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนครศรีอยุธยา : วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, 2525Availability: Items available for reference: [Call number: seriais] (2).

เอกสารการสอนชุด วิชาวิทยาการการสอนเล่มที่1 หน่วยที่1-7 = Instructional Science / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526Availability: Items available for loan: [Call number: 371.1 ส อ] (2).

เอกสารการสอนชุด วิชาวิทยาการการสอนเล่มที่1 หน่วยที่8-15 = Instructional Science / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526Availability: Items available for loan: [Call number: 371.1 ส อ] (3).

หลักการพื้นฐานของหลักสูตรและการสอน = Basic primciples of curriculum and instruction / ราล์ฟ ดับเบิลยู. ไทเลอร์ แปลโดย หอม คลายานนท์

by ไทเลอร์, ราล์ฟ ดับเบิลยู | หอม คลายานนท์ [ผู้แปล].

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพมพ์การศาสนา, 2534Availability: Items available for loan: [Call number: 375 ท ห] (4).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter