Your search returned 25 results from 134894 records. Subscribe to this search

|
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ / ฉัตรา วาสิกคุตต์

by ฉัตรา วาสิกคุตต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 ฉ237ก] (1).

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : กรณีศึกษาและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ / บุญเกียรติ เตชะวรานนท์

by บุญเกียรติ เดชะวรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 บ395ก] (1).

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : การตรวจสอบการพัฒนาระบบการสารสนเทศ / ฉัตรา วาสิกคุตต์

by ฉัตรา วาสิกคุตต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 ฉ237ก] (1).

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : การตรวจสอบวงจรการผลิต / อุษณา ภัทรมนตรี

by อุษณา ภัทรมนตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 อ862ก] (1).

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : การตรวจสอบวงจรค่าใช้จ่าย / อุษณา ภัทรมนตรี

by อุษณา ภัทรมนตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 อ862ก] (1).

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : การตรวจสอบวงจรรายได้ / อุษณา ภัทรมนตรี

by อุษณา ภัทรมนตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 อ862ก] (1).

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : การทุจริตและการศึกษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศทางการบัญชี / ศรัณย์ ชูเกียรติ

by ศรัณย์ ชูเกียรติ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 ศ161ก] (1).

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชี / ประจิต หาวัตร

by ประจิต หาวัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 ป225ก] (1).

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบด้านการสื่อสารข้อมูล / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

by นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 น588ก] (1).

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบออนไลน์ / วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ

by วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 ว867ก] (1).

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : การควบคุม และข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล / วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ

by วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 ว867ก] (1).

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : ข้อพิจารณาในการควบคุมและการตรวจสอบระบบไมโครคอมพิวเตอร์ / นนทพล นิ่มสมบุญ

by นนทพล นิ่มสมบุญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 น155ก] (1).

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : การควบคุมระบบงานและการประเมินความเสี่ยง / ถนอม สุรวงศ์ตระกูล

by ถนอม สุรวงศ์ตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 ถ132ก] (1).

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศและการประเมินความเสี่ยง / สุภาพร เชิงเอี่ยม

by สุภาพร เชิงเอี่ยม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 ส838ก] (1).

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : การตรวจสอบกรณีกิจการใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูลและการประเมินความเสี่ยง / เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย

by เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 ย547ก] (1).

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ : บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ / ฉัตรา วาสิกคุตต์

by ฉัตรา วาสิกคุตต์ | สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553Other title: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 ฉ237ก 2553] (3).

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ : บทที่ 3 การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ / วันชัย พิทักษ์กรณ์

by วันชัย พิทักษ์กรณ์ | สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553Other title: การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 ว426ก 2553] (3).

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ : บทที่ 5 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบข้อมูล / ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

by ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย | สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553Other title: การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบข้อมูล.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 ศ484ก 2553] (3).

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ : บทที่ 6 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบออนไลน์ / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

by นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา | สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553Other title: การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบออนไลน์.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 น588ก 2553] (3).

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ : บทที่ 7 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบด้านการสื่อสารข้อมูล / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

by นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา | สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553Other title: การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบด้านการสื่อสารข้อมูล.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 น588ก 2553] (3).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter