Your search returned 17 results from 133475 records. Subscribe to this search

|
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่องการสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2552Other title: การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส226ม 2552] (3).

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ฉบับปรับปรุง 2552) เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณทางการบัญชีและข้อผิดพลาด / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2552Other title: นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณทางการบัญชีและข้อผิดพลาด.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส226ม 2552] (3).

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ฉบับปรับปรุง 2552) เรื่องเหตการณ์ภายหลังรอบระยะเวลานาน / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2552Other title: เหตการณ์ภายหลังรอบระยะเวลานาน.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส226ม 2552] (3).

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ฉบับปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาก่อสร้าง / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2552Other title: สัญญาก่อสร้าง.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส226ม 2552] (3).

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ฉบับปรับปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกิจ / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2552Other title: การรวมธุรกิจ.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส226ม 2552] (3).

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุง 2552) เรื่องภาษีเงินได้ / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2552Other title: ภาษีเงินได้.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส226ม 2552] (3).

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ฉบับปรับปรุง 2552) เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2552Other title: ผลประโยชน์ของพนักงาน.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส226ม 2552] (3).

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ฉบับปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2552Other title: ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส226ม 2552] (3).

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ฉบับปรับปรุง 2552) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2552Other title: การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส226ม 2552] (3).

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ฉบับปรับปรุง 2552) เรื่องส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมค้า / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2552Other title: ส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมค้า.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส226ม 2552] (3).

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ฉบับปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินระหว่างกาล / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2552Other title: งบการเงินระหว่างกาล.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส226ม 2552] (3).

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ฉบับปรับปรุง 2552) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2552Other title: อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส226ม 2552] (3).

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 (ฉบับปรับปรุง 2552) เรื่องหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2531Other title: หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส226ม 2531] (3).

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ฉบับปรับปรุง 2552) เรื่องการแสดงรายการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2542Other title: การแสดงรายการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส226ม 2542] (3).

นิยามคำศัพท์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อังกฤษ-ไทย / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2554Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for reference: [Call number: อ 657.03 ส227น 2554] (3).

มาตรฐานการสอบบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องมาตฐานการสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินหน่วยภาครัฐ / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2552Other title: มาตฐานการสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินหน่วยภาครัฐ.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส226ม 2552] (3).

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 สำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบทางการเงินและงานใก้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพฯ, 2552Other title: สำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบทางการเงินและงานใก้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส226ม 2552] (3).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter