Your search returned 81 results from 134598 records. Subscribe to this search

|
มาตรฐานการบัญชี / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

by สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2532Availability: Items available for reference: [Call number: 657 ส ม อ] (2).

พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505

by วสันต์ ธีรานุรักษ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธีรานุสรณ์, ม.ป.ปAvailability: Items available for reference: [Call number: อ 657.45 พ] (2).

พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 / ธรรมนิติ

by ธรรมนิติ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, [2546]Availability: Items available for reference: [Call number: 346.06 ธ339พ อ] (1).

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี : พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 / สุมนา เศรษฐนันท์

by สุมนา เศรษฐนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, [2549]Availability: Items available for loan: [Call number: 346.0926 ส841ก] (1).

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี : พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ.2505 / ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์

by ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, [2549]Availability: Items available for loan: [Call number: 346.0926 ผ225ก] (1).

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี : ประมวลรัษฎากร-ภาษีเงินได้นิติบุคคล / สมชาย แสงรัตนมณีเดช

by สมชาย แสงรัตนมณีเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, [2549]Availability: Items available for loan: [Call number: 346.0926 ส241ก] (1).

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี : ประมวลรัษฎากร-ภาษีมูลค่าเพิ่ม / โมรีรัตน์ บุญญาศิริ

by โมรีรัตน์ บุญญาศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, [2547]Availability: Items available for loan: [Call number: 346.0926 ม947ก] (1).

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี : ประมวลรัษฏากร-ภาษีธุรกิจเฉพาะ / ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

by ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, [2549]Availability: Items available for loan: [Call number: 346.0926 ช111ก] (1).

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 / ธวัชชัย เกียรติกวานกุล

by ธวัชชัย เกียรติกวานกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, [2549]Availability: Items available for loan: [Call number: 346.0926 ธ394ก] (1).

วิชาการสอบบัญชี : แม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี / ณัฐเสกข์ ฉิมโฉม

by ณัฐเสกข์ ฉิมโฉม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์, [2549]Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ณ371ว] (1).

วิชาการสอบบัญชี : ข้อตกลงในการรับงาน / นนทพล นิ่มสมบุญ

by นนทพล นิ่มสมบุญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์, [2549]Availability: Items available for loan: [Call number: 657 น155ว] (1).

วิชาการสอบบัญชี : การทุจริตและข้อผิดพลาด / จำรัส ปิงคลาศัย

by จำรัส ปิงคลาศัย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์, [2549]Availability: Items available for loan: [Call number: 657 จ364ว] (1).

วิชาการสอบบัญชี : การประเมินความเสี่ยง และสาระสำคัญในการตรวจสอบ / อุณากร พฤฒิธาดา, สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย

by อุณากร พฤฒิธาดา | สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์, [2549]Availability: Items available for loan: [Call number: 657 อ862ว] (1).

วิชาการสอบบัญชี : การวางแผนงานสอบบัญชี / อุษณา ภัทรมนตรี

by อุษณา ภัทรมนตรี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์, [2549]Availability: Items available for loan: [Call number: 657 อ862ว] (1).

วิชาการสอบบัญชี : การควบคุมภายในและความเสี่ยงจากการควบคุม / ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล

by ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์, [2549]Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ศ712ว] (1).

วิชาการสอบบัญชี : กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี / ขวัญสกุล เต็งอำนวย

by ขวัญสกุล เต็งอำนวย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์, [2549]Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ข275ว] (1).

วิชาการสอบบัญชี : การเลือกตัวอย่างในการสอบ / อุณากร พฤฒิธาดา

by อุณากร พฤฒิธาดา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์, [2549]Availability: Items available for loan: [Call number: 657 อ784ว] (1).

วิชาการสอบบัญชี : หลักฐานการสอบบัญชี / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์, [2549]Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ศ525ว] (1).

วิชาการสอบบัญชี : การตรวจสอบวงจรรายได้ / ณฐพร พันธุ์อุดม

by ณฐพร พันธุ์อุดม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์, [2549]Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ณ119ว] (1).

วิชาการสอบบัญชี : วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์, [2549]Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ศ525ว] (1).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter