Your search returned 1216 results from 134842 records. Subscribe to this search

|
การใช้โลตัส 1-2-3 สำหรับการบัญชีทรัพย์สิน / อัญชลี พิพัฒน์เสริญ.

by อัญชลี พิพัฒน์เสริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2535Availability: Items available for loan: [Call number: 005.369 อ ก] (2).

การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม / เมธากุล เกียรติกระจาย.

by เมธากุล เกียรติกระจาย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534Availability: Items available for loan: [Call number: 658.15 ม ก] (2).

ทฤษฎีการบัญชี / เมธากุล เกียรติกระจาย

by เมธากุล เกียรติกระจาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534Availability: Items available for loan: [Call number: 658.15 ม ท] (5).

การบัญชีต้นทุน / เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.

by เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, 2534Availability: Items available for loan: [Call number: 657.42 พ ก] (5).

ระบบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ / พลพธู ปิยวรรณ.

by พลพธู ปียวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, [252_]Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 พ ร] (1).

หลักการบัญชีขั้นต้น 2 / เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์.

by เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Items available for loan: [Call number: 657.042 ธ ห] (2).

หลักการบัญชีขั้นต้น I / เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์.

by เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Items available for loan: [Call number: 657.042 ช ห] (6).

การรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี หน่วยที่ 1-15

by สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : 2534 Availability: No items available

เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกิจ หน่วยที่ 1-5 = Government Accounting, Funds Accounting and Specialized Accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี, : มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Items available for loan: [Call number: 657.835 ส อ] (2).

เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีขั้นต้น หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Items available for loan: [Call number: 657.042 ส อ] (3).

เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีขั้นสูง หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Items available for loan: [Call number: 657.046 ส อ] (2).

เอกสารการสอนชุดวิชาระบบบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 1-6 = Accounting Systems and Auditing / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส อ] (3).

เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน หน่วยที่ 8-15 = Financial and Managerial Accounting for Finance Officers / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส อ] (2).

เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีชั้นกลาง หน่วยที่ 9-15 = Intermediate Accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Items available for loan: [Call number: 657.044 ส อ] (3).

เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 5-15 = Cost Accounting and Managerial Accounting / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Items available for loan: [Call number: 657.42 ส อ] (3).

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี หน่วยที่ 1-7 = Professional Experience in Accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส อ] (2).

เอกสารการสอนชุดวิชา ทฤษฎีบัญชีและการภาษีอากรหน่วยที่ 1- 8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Items available for loan: [Call number: 657.01 ส อ] (3).

เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี = Principles of Accounting หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส อ] (3). Items available for reference: [Call number: seriais] (2).

เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Items available for loan: [Call number: 332.12 ส อ] (4).

หลักบัญชีเบื้องต้น.

by พรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [25--]Availability: Items available for loan: [Call number: 657 พ ห] (4).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter