Your search returned 138 results from 134439 records. Subscribe to this search

|
พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505

by วสันต์ ธีรานุรักษ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธีรานุสรณ์, ม.ป.ปAvailability: Items available for reference: [Call number: อ 657.45 พ] (2).

ปัญหาการสอบบัญชี = Problem in Auditing / กวี วงศ์พุฒ

by กวี วงศ์พุฒ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2538Availability: Items available for loan: [Call number: 657.45 ก325ป] (3).

คู่มือเตรียมสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TAX auditor ชุดวิชาการบัญชี / สถาบัน TAX business

by สถาบัน TAX business.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, [2543]Availability: Items available for loan: [Call number: 657.46 ส181ค] (1).

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA วิชา...การสอบบัญชี 2 / สถาบัน Tax business center

by สถาบัน Tax business center.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2548]Availability: Items available for loan: [Call number: 657.45 ส181ผ] (2).

การสอบบัญชี = Auditing / สมพงษ์ พรอุปถัมภ์

by สมพงษ์ พรอุปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2548Availability: Items available for loan: [Call number: 657.45 ส263อ] (1).

วิชาการสอบบัญชี 2 : รายงานของผู้สอบบัญชีที่มีต่อข้อมูลเปรียบเทียบ / วิเชียร ธรรมตระกูล

by วิเชียร ธรรมตระกูล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ว559ว] (1).

วิชาการสอบบัญชี 2 : บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชี / ไพฑูรย์ ทวีผล

by ไพฑูรย์ ทวีผล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548Availability: Items available for loan: [Call number: 657 พ975ว] (1).

มาตรฐานการบัญชี : หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ ฉบับที่ 11 สิงหาคม 2531 / สภาวิชาชีพบัญชี

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส228ม] (1).

แม่บทการบัญชี / สภาวิชาชีพบัญชี

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส228ม] (1).

มาตรฐานการบัญชี : การบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อ-ทางด้านผู้ให้เช่าซื้อ ฉบับที่ 7 พฤษภาคม 2530 / สภาวิชาชีพบัญชี

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2548Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส228ม] (1).

มาตรฐานการบัญชี : การบัญชีสำหรับการวิจัยและพัฒนา ฉบับที่ 14 พฤษภาคม 2532 / สภาวิชาชีพบัญชี

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2548Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส228ม] (1).

มาตรฐานการบัญชี : การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน ฉบับที่ 24 / สภาวิชาชีพบัญชี

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส228ม] (1).

มาตรฐานการบัญชี : การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ฉบับที่ 26 ธันวาคม 2536 / สภาวิชาชีพบัญชี

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส228ม] (1).

มาตรฐานการบัญชี : การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2543) ฉบับที่ 27 มีนาคม 2537 / สภาวิชาชีพบัญชี

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2547Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส228ม] (1).

มาตรฐานการบัญชี : การทำบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว ฉบับที่ 29 ตุลาคม 2538 / สภาวิชาชีพบัญชี

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส228ม] (1).

มาตรฐานการบัญชี : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฉบับที่ 30 กุมภาพันธ์ 2539 / สภาวิชาชีพบัญชี

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส228ม] (1).

มาตรฐานการบัญชี : สินค้าคงเหลือ ฉบับที่ 31 เมษายน 2540 / สภาวิชาชีพบัญชี

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส228ม] (1).

มาตรฐานการบัญชี : ต้นทุนการกู้ยืม ฉบับที่ 33 กุมภาพันธ์ 2542 / สภาวิชาชีพบัญชี

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2549Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส228ม] (1).

มาตรฐานการบัญชี : การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545) ฉบับที่ 34 มกราคม 2546 / สภาวิชาชีพบัญชี

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2546Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส228ม] (1).

มาตรฐานการบัญชี : สัญญาก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545) ฉบับที่ 49 มกราคม 2546 / สภาวิชาชีพบัญชี

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2546Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส228ม] (1).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter