Purchase suggestions

Summary Suggested on Note Suggested for Managed by Status

ความสุขของกะทิ

- Audiobook

13.06.2018 Suggested for: ARU Library Status: Requested

สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย

อรุณ จิรวัฒน์กุล, - 2558, - Book

21.06.2018 Note: มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน Suggested for: ARU Library Status: Requested

ระบาดวิทยาและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

อะเคื้อ อุณหเลขกะ, - 2556, - Book

21.06.2018 Note: มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน Suggested for: ARU Library Status: Requested

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก, - 2556, - Book

21.06.2018 Note: มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน Suggested for: ARU Library Status: Requested

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

ธีระ กลลดาเรืองไกร, - 2557, - Book

21.06.2018 Note: มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน Suggested for: ARU Library Status: Requested

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล เล่ม 2

ธีระ กลลดาเรืองไกร, - 2560, - Book

21.06.2018 Note: มีประโยช์ต่อการเรียนการสอน Suggested for: ARU Library Status: Requested

การวิจัยทางสาธารณสุข จากหลักการสู่การปฏิบัติ

นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, - 2560, - Book

21.06.2018 Note: มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัย Suggested for: ARU Library Status: Requested

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY)

วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น, - 2560, - จุฬา (กทม.) - Book

30.08.2018 Note: เป็นหนังสือตามศาสตร์ของสาขา สั่งจำนวน 3 เล่ม Suggested for: ARU Library Status: Requested

ทักษะทฤษฎีดนตรีตะวันตก

วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น, - 2560, - จุฬา (กทม.) - Book

30.08.2018 Note: เป็นหนังสือตามศาสตร์ในสาขา สั่งจำนวน 3 เล่ม Suggested for: ARU Library Status: Requested

การเสนอบทความทางวิชาการ (ดนตรี)

วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น, - 2561, - จุฬา (กทม.) - Book

30.08.2018 Note: ตามศาสตร์ของสาขา สั่งจำนวน 2 เล่ม Suggested for: ARU Library Status: Requested

Housekeeping Management

Matt A. Casado, - 2012, - Wiley (USA) - Ebook

17.10.2018 Note: ใช้ในการสอนวิชา Housekeeping Operations ของสาขาการจัดการธุรกิจโรงแรม ซึ่งทางห้องสมุดยังไม่มี text book เป็นภาษาอังกฤษรองรับ Suggested for: ARU Library Status: Requested

คู่มือการผลิตหนอนแม่โจ้ (Maejo maggogts)

อานัฐ ตันโช, - 2560, - Book

15.03.2019 Note: ยังไม่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัย Suggested for: ARU Library Status: Requested

ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทางกฎหมาย

ชัชชม อรรฆภิญญ์, - 2561, - Book

08.06.2019 Suggested for: ARU Library Status: Requested
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter